KIS MAGYAR NYELVTÁR

A nyelvtárban használt rövidítések és minősítések

SZÓFAJOK

birt nm

birtokos névmás

bsz

birtokszó, birtokos alakban lexikalizálódott főnév

elölj

elöljárószó, elöljáró (különírt)

előtag

előtag, az alak előtt levő szóelem (azzal egybeírt)

fn

főnév, köznév (ált. kis kezdőbetűvel)

hat

határozószó, (legtöbbször PHIS., különírt pl.az ik-vel szemben)

hat n

határozott névelő

hatlan n

határozatlan névelő

ige

ige

ign

igenév (értelme, funkciója miatt - főként ha maga is összetétel - különírt egyedi névnek zömmel megmarad)

ik

igekötő

isz

indulatszó (ált. követő írásjellel)

kif

kifejezés, értelmezett szókapcsolat

kérd nm

kérdő névmás

kölcs nm

kölcsönös névmás

ksz

kötőszó

mn

melléknév (igenév- és -s, -i képzős változatai értelmük, funkciójuk miatt különírt egyedi névnek legtöbbször megmaradnak)

mn ign

melléknévi igenév (l. ign)

msz

mondatszó, mondatértékű szó v. kifejezés (ált. követő írásjellel)

mut nm

mutató névmás

nm

névmás

nu

névutó az alak után levő szóelem (az elé tett szóelemmel különírt)

röv

rövidítés

sige

segédige

szem nm

személyes névmás

szám

számnév

tul

tulajdonnév, főnévi csoport tagja (nagy kezdőbetűvel)

utótag

utótag

vissz nm

visszaható névmás

von nm

vonatkozó névmás

   

IGESZEMLÉLET

foly

folyamatos

bef

befejezett

aktív

aktív, cselekvő alakban v. értelemben

passzív

passzív, szenvedő alakban v. értelemben

   

IGEMÓD

felsz

felszólító mód

kij

kijelentő mód

kérd

kérdő mód, ilyen szórend v. alak

   

ESET

 

birt

birtokos eset, (jelölt) birtokos alak (jelölt, különírt) birtokos szerkezet

tárgy

tárgyeset

   

IGEIDŐ

jelen

jelen idő

jövő

jövő idő

múlt

múlt idő

perf

perfektum, befejezett igeszemlélet

   

RAGOZÁS

 

r

ragozott v. toldalékolt alak

rt

ragtalan v. toldalékolatlan alak

tgyr

tárgyragos alak

hr

határozóragos alak

   

TÁRGYASSÁG

 

ts

tárgyas

tn

tárgyatlan

int

tárgyatlan és nem vonzatos, intranzitív

   

FOK

felső

felső fok

közép

középfok

   

NEM

h

hímnem

n

nőnem

s

semleges nem

   
   

SZÁM

egyes

egyes szám

többes

többes szám

   

SZEMÉLY

1. szem

első személy

2. szem

második személy

3. szem

harmadik személy

   

FÓKUSZ bővebben...

F

fókuszban, (értelmileg, szerkezetileg v. hangzós) hangsúlyos helyzetben

NF

fókusztalan, (értelmileg, szerkezetileg) nyomatéktalan v. hangsúlytalan helyzetben

   

SZEREP

adj

adjektívuszi, jelzői szerepben

adv

adverbiális, határozói szerepben

nom

nominatív, főnévi szerepben

pred

predikatív, állítmányi szerepben

post

utótételben, hátravetve

   

NYELVHASZNÁLAT bővebben...

GEN.

generális, általános, beszédhelyzetre gyakran nem vonatkoztatott

 faj

fajtanév

 áll

állapot

SPEC.

specifikus, egyedi, egy bizonyos, gyakran beszédhelyzetre vonatkoztatott

 egy

egyedi név

   

KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT bővebben...

ABST.

absztrakt, elvont, elvonatkoztatott, elméleti, szellemi

 any

anyagnév

 meta

névátvitel; metaforikus, metonimikus elvonás

 kiürül

tartalmi kürülés

PHIS.

fizikális, konkrét, kézzelfogható, nem elvont, számolható

   

FÖLDRAJZI MEGJELÖLÉS

Am.

Amerikai Egyesült Államok

Au.

Ausztrália

DAfr.

Dél-afrikai Köztársaság

H.

Magyarország; hungarizmus

Ind.

India

Ír.

Írország

K.

Kanada

NBr.

Nagy-Britannia

Sk.

Skócia

ÚjZ.

Új-Zéland

W

Wales

   

SZAKTERÜLETI BESOROLÁS

ÁLLAT.

állattan

ASZTR.

asztrológia

AUTÓ

autózás, autó-motor sport, gépjárműtechnika, közlekedés

BÁNYA

bányászat

BIBL.

bibliai kifejezés vagy név

BIOL.

biológia, élővilág

CSILL.

csillagászat

DIPL.

diplomácia

ÉPÍT.

építészet

FÉM.

fémipar, kohászat

FIL.

filozófia

FILM

filmművészet, filmkészítés

FIZ.

fizika, fizikatudomány

FOTO

fényképezés, fotóművészet, fotográfia

FÖLD.

természeti és politikai földrajz (l. még GEOL.)

GAZD.

gazdaság, üzleti élet, pénzügyek

GEOL.

geológia, földtan

HAJÓ

hajózás

IROD.

irodalomtudomány, irodalommal kapcsolatos szóalak

JÁT.

játékok

JOG

jog, jogi kifejezés, jogtudomány

KÁRTYA

kártyajátékok

KAT.

katonai v. más fegyveres testülettel kapcs. kifejezés, hadtudomány

KÉM.

kémia, vegytan

KÉPZ.

képzőművészetek

KONYHA

konyhaművészet, ételek, italok, gasztronómia

KOZM.

kozmetika, szépségápolás

LOG.

logika

MAT.

matematika, számtan

MÉDIA

média, sajtónyelv

METEO.

meteorológia, időjárás

MEZŐG.

mezőgazdaság

MIT.

mitológia

NÉPR.

néprajz, kulturális antropológia, népek

NÖV.

növénytan

NYELV.

nyelvészet, nyelvek

NYOMDA

nyomdászat

OKT.

oktatás, iskola

ORV.

orvosi kifejezés, orvostudomány

POLIT.

politika, közigazgatás

PSZICH.

pszichológia v. pszichiátria

®

védett márkanév

RÁDIÓ

rádiózás

RÉG.

régészet

REP.

repülés

RUHA

ruhaipar, divat

SAJTÓ

sajtónyelv, lapkiadás

SAKK

sakk

SPORT

sport

SZÍNH.

színház

SZT.

számítástechnika

TÁVK.

távközlés

TECH.

technika, műszaki szakkifejezés

TEX.

textilipar

TÖRT.

történelemtudomány, történelmi (v. azzá vált) kifejezés

TV

televíziózás

ŰRH.

űrhajózás

VALL

vallás, vallási kifejezés

VASÚT

vasút, vasúti szakkifejezés

ZENE

zenetudomány, zenei szakkifejezés

   

IDEGEN SZÓ

AR.

arab

FR.

francia

GR.

görög

JP.

japán

KÍNAI

kínai

LAT.

latin

NÉM.

német

OL.

olasz

OR.

orosz

PORT.

portugál

SP.

spanyol

   

STILÁRIS MINŐSÍTÉS

ÁTV.

átvitt értelemben

AVUL.

avulóban lévő szó v. kifejezésforma

BEC.

becéző

BIZ.

bizalmas, informális, kollokviális, szóbeli közlésben

DURVA

durva, közönséges, vulgáris

ELÍT.

elítélő, sértő, pejoratív

ELŐZ.

előzményként, azonos szöveghelyzetben

GYERM.

gyermeknyelvi

HIV.

hivatalos nyelv

HUM.

humoros, tréfás, szellemes

ÍRÁS.

írásváltozat

KÖV.

következményként, azonos szöveghelyzetben

NEG.

negatív értelemben

NÉP.

népies, népnyelvi, regionális köznyelvi

PONGY.

pongyola, pontatlan v. (jelenleg) nem elfogadott szóhasználat (v. ilyen írásváltozat)

POZ.

pozitív értelemben

RÉGIES

régies stílus, alak, jelentés, írásmód

RITKA

ritkán használt

SEM.

semleges stílushatású v. értelmű

SZÉP.

szépítő, eufemisztikus

SZL.

szleng, rétegnyelvi, argó

TÁJ.

tájnyelvi

UDV.

udvarias

ÚJ

újkeletű szó, szóhasználat

VÁL.

választékos, irodalmi

   

EGYÉB

kb.

körülbelül

pl.

például

stb.

s a többi

v.

vagy

vki

valaki

vmi

valami

vhol

valahol

sy

somebody

sg

something

sw

somewhere© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika