Felhasználói szerződés

1. A szerződés tárgya és a szerződő felek

A jelen szerződés tárgya a LangBridge Kft. Kis Magyar Nyelvtár elnevezésű, egy szerkezetben tárolt és összekötve működtetett elektronikus szótári és jelentésközpont-adatbázisainak (a továbbiakban "adatbázis" vagy "Kis Magyar Nyelvtár") ingyenes, de korlátozott mértékű felhasználása. A Kis Magyar Nyelvtár internetes oldalára (www.nyelvtar.hu) belépve Ön (a továbbiakban a "Felhasználó") szerződést köt a LangBridge Kft.-vel (a továbbiakban helyenként így is: "Tartalomszolgáltató"), és kötelezettséget vállal annak betartására. Felhasználó az első és minden további használat tényével egyúttal elismeri azt is, hogy a szótári adatbázist jelen szerződés ismeretében és elfogadásával használja. Amennyiben a Felhasználó a jelen szerződés feltételeit nem fogadja el, azzal lemond az adatbázis használatának jogáról.


2. Szerzői jogok

A Kis Magyar Nyelvtár neve és teljes tartalma (beleértve a benne értelmezve feldolgozott szó- és példamondatanyagot, a szerkesztés és összeállítás egyedi módszerét és mikéntjét mint megvalósult terméket, a funkcionális, grammatikai, szakmai, stílus- és egyéb, szöveges minősítéseket, megjegyzéseket, illetve az informatikai fejlesztői hátteret és programozást is), valamint struktúrája, megjelenése és elnevezése a magyar szerzői jogi törvény és a vonatkozó nemzetközi szerződések oltalma alá esik. A Felhasználó jelen szerződéssel elismeri, hogy a Kis Magyar Nyelvtár nevű szellemi termékre vonatkozóan semminemű jogot nem szerez jelen felhasználói szerződés által. A Felhasználó továbbá elismeri, hogy a Kis Magyar Nyelvtárra vonatkozó mindennemű tulajdonosi jogok kizárólag a LangBridge Kft.-t illetik, és a Felhasználó a jelen felhasználói szerződésben egyértelműen rögzített jogokon túl semmilyen egyéb jogra nem formálhat igényt. Az itt nem rögzített szerzői jogokra vonatkozóan a Langbridge Kft. a megváltozott Szerzői Jogi Törvényt (SzJT., 1999.) tekinti irányadónak.


3. Az átruházás feltételei

A Tartalomszolgáltató az adatbázist az Informatikai Kormánybiztosságnak, majd folytatólagosan az Informatikai Minisztériumnak SZT-IS-10/9 jelű pályázati támogatása segítségével ingyenesen bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, egyúttal nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad a Felhasználónak az adatbázis használatára, amennyiben a használat megfelel az alábbi feltételeknek (lásd 4. pont). Az adatbázis fenti honlapon elérhető tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhat, mivel a Tartalomszolgáltató az adatokon, illetve a megjelenítés módozatain folyamatos frissítéseket és további ellenőrzéseket, javításokat, összegzéseket végez.
A használattal járó összes költség (internetelérés díja, távközlési díjak stb.) kizárólagosan a Felhasználót terheli.


4. A használatra vonatkozó megkötések

A Felhasználó elfogadja, hogy az adatbázis szerzői jogi védelem alatt álló tartalmát és a benne szerkesztett formában közölt adatokat üzleti célokra nem használhatja, a szótári adatbázisokat sem részeiben, sem egészében nem többszörözheti. A Felhasználó a böngészőprogram által ideiglenesen a Felhasználó számítógépére letöltött fájlokon kívül azt semmilyen egyéb (elektronikus vagy nyomtatott) formában nem reprodukálhatja, más formátumra azokat nem konvertálhatja, kivéve egy, de legfeljebb mindösszesen száz szócikknek vagy jelentésközpontnak személyes jegyzetként, oktatási vagy szemléltető célzattal történő egyszeri kinyomtatását. A LangBridge Kft. előzetes írásbeli engedélyével viszont, főképpen tanulási-oktatási, de kutatási célokra is, ingyenesen hozzáférhető és felhasználható az adatbázis teljes tartalma. A Felhasználó az adatbázis adatait harmadik fél számára nem biztosíthatja semmilyen ingyenes vagy fizetős szolgáltatásként vagy termékként, ha erről előzetesen, külön szerződésben rögzítve, a LangBridge Kft.-vel nem egyezett meg. A Felhasználó a Kis Magyar Nyelvtár szerkesztett és védett adatainak részleges felhasználásával vagy oltalom alatt álló nevének (Kis Magyar Nyelvtár, Magyar Nyelvtár vagy Nyelvtár, nyelvtár) említésével írt publikációkban köteles feltüntetni az alábbi hivatkozást:

Forrás: Kis Magyar Nyelvtár. www.nyelvtar.hu, LangBridge Kft., Budapest, 2002.


5. A kárfelelősség kizárása

A Tartalomszolgáltató az adatbázis használatát "jelen formában" engedélyezi, bármiféle garancia nélkül, legyen az közvetlen vagy közvetett garancia, beleértve, de nem korlátozva a garancia kizárását a rendeltetésszerű használatra vonatkozó garanciára. Az adatbázis minőségének és használhatóságának minden kockázata és következménye a Felhasználót terheli. Amennyiben a közölt adatok a felhasználás során harmadik fél felé vitathatónak vagy hibásnak bizonyulnak, mindennemű ebből származó költség a Felhasználót terheli. A LangBridge Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek az adatbázissal kapcsolatban vagy az adatbázis használatából vagy használatra képtelen állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből keletkeznek, ideértve azt az esetet is, ha az üzemzavar, adatvesztés vagy információtovábbításból eredő késedelem vagy egyéb veszteség harmadik fél kárára történik.
A Kis Magyar Nyelvtár felhasználásához szükséges teljes dokumentáció megtekinthető a www.nyelvtar.hu címen. További felhasználói támogatást a Tartalomszolgáltató csak külön szerződés alapján biztosít.
Minden egyéb jog, amelyet a jelen szerződés nem rögzített, kizárólagosan a Tartalomszolgáltatót illeti.

LangBridge Kft.
Budapest, 2002. október 25.© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika