LANGBRIDGE® ANGOL-MAGYAR SZÓTÁR

A szócikkek felépítése

Címszó
  Elválasztás
  Kiejtés, Kiejtésváltozat
    Szófaj
     SZAKTERÜLETI BESOROLÁS
o∙zone /;@Uz@Un, @U;z@Un/ fn KÉM. ózon
Írásváltozat (motorise)
mo∙to∙rize, -ise /;m@Ut@\raIz/ ige ...
Amerikai írásmód
lus∙tre Am. lus∙ter /;l8st@/ fn ...

1. Jelentésszám
■ Jelentésárnyalat
[Használatot segítő megjegyzés] (Gyakran csak a jelentésközpontban jelenik meg!)
pouch /paUtS/ fn
1. erszény; zacskó
2. ÁLLAT.
[kengurué] erszény
[hörcsögé] pofazacskó
3. postazsák
«Körülírás, meghatározás»
pascal fn FIZ. «a nyomás SI-egysége»
(Rövidítés feloldása)
REM röv (rapid eye movement)
(Gyakori vonzat) (succeed in)
 
suc∙ceed /s@k;si: d/ ige 1. sikerül; sikerrel jár 2. (in) sikerül (vkinek vmi)
A címszóval alkotott kifejezés, vagy példamondat half hat 1. félig; felerészben ○half as big feleakkora
A címszó alá rendezett, de jelentésben attól elkülönülő (idiomatikus) kifejezések, szólások, közmondások
 
lend /lend/ ige kölcsön ad; kölcsönöz ...
lend a hand segítséget nyújt
lend an ear meghallgat
Igék vonzatos alakjai
 
 
 
make /meIk/ ige (meg)csinál ...
make away «sietve távozik» elszelel ...
make for igyekszik, tart (vmerre) ...
make of értelmez ...
Képzett alakokban mássalhangzó-kettőződés (jogging)
vagy egyéb változás (havocked)
jog /dZÁg/ ige ...
♦ -gg-
havoc
ige ...
♦ -ck-
Rendhagyó ragozású alakok
 
lose /lu: z/ ige ...
múlt ige/múlt mn ign lost /lÁst/
Képzett alakok lip-reading fn szájról olvasás
• lip-read ige

A szótárról

A szótár 40 ezer címszava felöleli és meghaladja a haladó szintű nyelvkönyvek által feldolgozott és a középfokú nyelvvizsgákon megkövetelt kb. 15 ezer legfontosabb angol szót és az ezekből alkotott kifejezéseket, valamint tartalmazza az általános és középiskolákban tanított tantárgyak legfontosabb terminusait, különös tekintettel az informatika, a modern technika, a sport, a zene és a globális kultúra szavaira. A szótár elhagyja a szűkebb körben használt szakkifejezéseket, a régies, ritka, vagy tájnyelvi szavakat, a szélsőségesen szleng vagy vulgáris kifejezéseket.

A nyelvtanulók élőnyelvi kifejezőkészségének fejlesztése céljából a szócikkeket a hasonló méretű szótárak hagyományaival szemben jobban kidolgoztuk, így azok az angol címszónak több jelentését tartalmazzák, a magyar megfelelők pedig kisebb, pontosabb szinonimacsoportokra bomlanak. Megfigyelhető ugyanis, hogy tanuláskor könnyebb egy új, ismeretlen szót megjegyezni, mint már ismert kifejezések új jelentéseit az aktív szókincsbe felvenni, holott az élő, kötetlen társalgás folyamán a beszélgetők általában viszonylag szűk szókészlettel élnek, és inkább idiómákkal, metaforákkal és mögéértésekkel, valamint ezekre alapuló szójátékokkal teszik gazdaggá a kommunikációt. Ennek szellemében alakítottuk ki szótáraink felépítését, amelyben az egyes jelentéseket inkább azok beszédhelyzetbeli, kommunikációs szerepének megfelelően csoportosítottuk, nem pedig olyan nyelvtani kategóriák szerint, amelyek számos egyéb, hasonlóan lényeges, adott beszédhelyzetben akár fontosabb tulajdonság közül lettek kiemelve a szótárírás eddigi hagyományában. Így nem csoportosító elv a szócikkekben például az igék tárgyas vagy tárgyatlan volta, amely a jelentéstani megközelítéshez képest inkább nyelvi megjelenítésbeli, grammatikai-strukturális tényező. A tárgyas és tárgyatlan igék egyébként vonzatuk, vagy a magyar nyelvben végződésük alapján is az esetek nagy részében megkülönböztethetőek, ezért csak nagyobb jelentésbeli különbség esetén választottuk szét őket. Az áttekinthető, modern szerkezet folytán azonban a keresett információ mindenkor könnyen megtalálható.

A szócikk

A gyakoribb képzett alakok közül az alapszó szócikkének végén csak címszóként szerepelnek azok, amelyek magyarul is egyértelműen képezhetőek (a főnevek -ság/-ség, a határozók -an/-en, a melléknevek -ó/-ő, -as/-es vagy -i képzőkkel), így részletes tárgyalásuk nem szükséges.

Terjedelmi és áttekinthetőségi okokból a szótár gyakran él a szokásos rövidítési módokkal is, így például az elhagyható vagy választható elemek zárójelezésével:

(oda/rá)üt = üt, odaüt, ráüt

be/összecsomagol = becsomagol, összecsomagol

mindenképp(en) = mindenképp, mindenképpen

come out for ( v. in favour of) sg = come out for sg, come out in favour of sg

és a többszavas kifejezések azonos elemeinek összevonásával:

kinéz v. kiszemel magának = kinéz magának, kiszemel magának.

Használjuk még az angol szótárakban általános helyettesítő szavakat, pl. a visszaható szerkezetekben a mondatban a megfelelő birtokos névmással (pl. my, his, her, their ) helyettesítendő one's szót, valamint a kívánt alannyal és a megfelelő igeidejű állítmánnyal helyettesítendő be létigét:

be flat on one's back = padlón van, legyőzték (azaz a hátán fekszik – a sajátján, nem másén)

pl. He hit me when I was flat on my back. = Akkor ütött, amikor a padlón voltam.

illetve az alanyt vagy tárgyat jelölő sy (somebody valaki, valakit) és sg (something valami, valamit) rövidítéseket:

eavesdrop on sy = kihallgat valakit

pl. I noticed they were eavesdropping on us. = Észrevettem, hogy kihallgatnak minket.

give sg a miss = kihagy valamit

pl. There was a party on Sunday, but I decided to give it a miss. = Volt egy buli vasárnap, de inkább kihagytam.

A címszavakkal alkotott önálló jelentésű kifejezések, szólások, közmondások csoportosítva és szürke színnel kiemelve az egyes szófaji egységek végén helyezkednek el, ezeket követik - igék esetében - a vonzatos alakok.

Az egyes jelentésekbe szervezett magyar megfelelők ábécérendben követik egymást, amennyiben fordításban egyaránt használhatóak, azaz szinonimák. Ez a sorrend felborul, ha az angol szóra van egy olyan magyar kifejezés, amely a legtöbb szövegkörnyezetben megfeleltethető.

A pontos magyar megfelelők kiválasztását segítik a szögletes zárójelben lévő megjegyzések. Csúcsos zárójelben szerepelnek azok a körülírások, amelyek meghatározzák a címszó jelentését, de amelyek nem használhatóak abban a formában fordítási megfelelőként:

reduce ... 4. «vmilyen állapotba hoz» reduce to dust porrá tör, reduce to poverty elszegényít.

Meghatározás áll a címszó után akkor is, ha a címszó magyarul ugyanolyan alakban használatos (esetleg magyar kiejtéssel), mint az angolban, ilyenek például egyes mértékegységek vagy földrajzi nevek. Ugyancsak ilyen csúcsos zárójelben állnak egyes szleng vagy vulgáris szavak köznyelvi megfelelői, illetve bizonyos átvitt értelmű szókapcsolatok értelmezései.© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika